மலர் விளம்பரக் கட்டணம்

அ) முன்பக்க உள் அட்டை பல வண்ணத்தில் ரூ. 50000.00

ஆ) பின்பக்கம் உள் அட்டை பல வண்ணத்தில் ரூ. 45000.00

இ) முழுப் பக்கம் பல வண்ணத்தில் ரூ. 40000.00

ஈ) அரைப் பக்கம் பல வண்ணத்தில் ரூ. 20000.00

உ) கால் பக்கம் பல வண்ணத்தில் ரூ. 10000.00